Địa chỉ

1.

1 - Gì đấy - Xã Tứ Hiệp - Huyện Thanh Trì - Việt Nam